Reglement

Sist endret 23. april 2022

1. Solvik camping er sesongåpen fra 1. mai til 1. oktober. Medlemmene forplikter seg til å bruke plassen sin aktivt, og da minimum fire uker i løpet av sesongen. Meld fra til styret dersom det er medisinske- eller andre spesielle årsaker til at du ikke kan bruke plassen din en sesong.

Medlemmene har plikt til selv å sette seg inn i og respektere vedtekter og reglement.

2. Solvik camping er del av Malmøya og Malmøykalven naturreservat, og området er fredet. Vi er pålagt å rette oss etter Forskrift om Malmøya og Malmøykalven naturreservat.

3. Ifølge brannvesenets og helsevesenets bestemmelser er all utendørs brenning av løv, gress, trevirke o.l. forbudt i Oslo. Unntak gjelder for Sankthansbål, som innvilges ved søknad til Oslo kommune.
All bruk av kull- og engangsgrill er forbudt på Solviks område.

4. All bruk av badebryggen skjer på eget ansvar. Alle må ta hensyn til andres behov og må ikke være til hinder for andre brukere.
Fisking er forbudt fra badeanlegget.

5. Barn under 10 år må ha følge av voksne når de bruker vakuumtoalett og dusj.
Ikke kast søppel, bleier, bind o.l. i vakuumtoalettene!

6. Det er dugnad på Solvik vår og høst. Alle som kan må møte.
En fra hver plass er pliktig til å møte.

7. Plassering av campingvogner ved plasstildeling, nyinnkjøp eller ombygging skal skje etter anvisning av minimum to av styrets medlemmer og vaktmester. Vognens størrelse må tilpasses tildelt plass. Avstand mellom boenheter/platting/brennbart materiale (fastmontert) skal være minimum fire meter.

Alle plassmedlemmer må søke styret om endring og bygging av spikertelt, platting og andre fastmonterte elementer på egen plass. Planting og hellelegging må også godkjennes av styret, og hellene skal senkes i terrenget. Tegning med mål og utforming må legges ved alle søknader.
Maks mål for spikertelt i brennbart materiale:

  • Høyde: inntil 15 cm over campingvognens tak
  • Lengde: campingvognens lengde uten drag inntil 6 meter
  • Dybde: 3,5 meter

Maks mål gjeldende for sommerfortelt, vinterfortelt og spikertelt i brannhemmende materialer:

  • Høyde: inntil 15 cm over campingvognens tak
  • Lengde: campingvognens lengde uten drag inntil 6 meter
  • Dybde: 3,5 meter

Maks høyde le-vegger: 1,8 m.
Fargene som velges kan være friske og livlige og bør matche regnbuen.

Ved overtagelse av campingvogn, spikertelt, platting eller annen fastmontert installasjon, skal styret vurdere hvorvidt det må gjøres endringer dersom avstanden til omkringliggende naboer er mindre enn fire meter. En eventuell ombygging må da være ferdigstilt senest en måned etter tildeling. Plassmedlemmet kan søke styret om utsettelse av eventuell ombygging dersom særskilte grunner foreligger.

Bygging/ombygging skal ikke i noen tilfelle påbegynnes før styret har fattet godkjenningsvedtak.
Fremdriftsplan skal oversendes styret innen 1 måned og være utført innen 1 år etter vedtaket er fattet, med mindre styret har fattet vedtak om unntak i det enkelte tilfellet.

Dersom arbeidet ikke er påbegynt innenfor fristen, må det sendes ny søknad til styret. Dersom gjeldende regelverk endres mellom vedtaksdato og byggestart, må det sendes ny søknad til styret dersom de innvilgede planene ikke tilfredsstiller nytt regelverk.

Styret skal ved sin vurdering foreta en helhetsvurdering hvor regelverk, sikkerhet, framkommelighet, miljø og trivsel skal vektlegges sammen med den enkelte søknaden. Styret skal følge opp og godkjenne at nybygg og endringer er i henhold til innvilget plan. Ved avvik kan styret kreve at avvikende byggearbeid blir omgjort.

8. Det skal være brannteppe i alle boenheter, og røykvarslere i alle vogner, hytter og campingvogntilbygg. Nytt batteri i røykvarslere skal settes inn hver vår.
Brannslukningsapparat skal være lett tilgjengelig i alle vogner, hytter og campingvogntilbygg.

Det skal dokumenteres at campingvognen er gasstestet før den tas i bruk på Solvik. Styret sender ut HMS-egenerklæring i begynnelsen av hver sesong. Alle plassmedlemmer må fylle ut og returnere skjema elektronisk. Dersom dette ikke overholdes blir det sett på som et alvorlig regelbrudd

9. Plassmedlemmer har plikt til å holde det rent, ryddig og velstelt på og rundt plassen sin. Dette omfatter vask av vogn, hytte, spikertelt og platting, samt klipp av gress inntil boenheter og uteplass. Busker og hekker må trimmes. De kan ikke være høyere enn 160 cm eller bredere enn 60 cm.

10. Avfall skal kastes i avfallsdunkene i lukkede plastposer. Glass og metall skal kastes i egen container. Alle står plassert ved innkjørselen til kafeen.

Campingtoaletter skal kun tømmes i egen utslagsvask bak Stabburet. Spillvann skal tømmes i utslagsvaskene som er plassert mellom plass 9 og 10 og ved den grønne doen.

Gress, løv og kvernet kvist skal kastes bak sanitæranlegget. Paller, bygningsmaterialer, ødelagte møbler og lignende må plassbrukere selv kjøre bort.

11. Familie av plassmedlemmer kan bruke tildelt plass inntil 1 uke per sesong, etter avtale med styret.

12. Vis hensyn ved bruk og parkering av kjøretøy og biler på Solviks område. Det er parkeringskontroll på hele Solviks område. Alle må ha gyldig parkeringskort utstedt av Solviks Venner eller Oslo kommune (HC-kort).

Alle plassmedlemmer kan få tildelt parkeringskort til seg og gjester ved henvendelse til styret. Dagmedlemmer kan få ett p-kort ved henvendelse til styret. Kortet skal alltid være synlig når bilen står parkert på området.

13. Vis alltid hensyn til naboene ved bruk av radio, musikk, lydbok, elektriske maskiner o.l. Ballspill skal skje ved lekeplassen.

Det skal være ro mellom kl. 24:00 og kl. 08:00.

14. Husdyr skal holdes i bånd og luftes utenfor Solviks område. De skal ikke vaskes i dusjene.
Husdyr må ikke sjenere andre brukere.

15. Solvik har to vaskemaskiner som plassmedlemmer kan bruke. De står i vaskekjelleren under kafeen. Maskin 1 er ny og skal kun brukes til klær, håndklær og sengetøy. Maskin 2 er gammel og skal brukes til mopper, filleryer, kjeledresser, hundetepper og lignende.

For å bruke maskin 1: Gi beskjed til styret på e-post og betal årsavgift etter gjeldende prisliste. Pengene vippses eller overføres til Solviks venners konto. Merk betalingen «sesongleie vaskemaskin».

Bruk av maskin 2 er gratis, men polletter må hentes hos ansvarlig i styret.

Vaskeriets nøkkel og vasketavle henger på veggen i Bowlingen. Husk å henge nøkkelen på plass etter bruk. Lås til vasketavlen for reservering av vasketid, holdes av brukeren.

16. Bowlingen kan brukes av alle medlemmer når den ikke er utleid eller opptatt til fellesarrangementer. Alle som bruker Bowlingen har ansvar for å holde det rent og ryddig. Medlemmer kan leie Bowlingen til private arrangementer. Ta kontakt med ansvarlig i styret og vipps eller overfør leie etter gjeldende prisliste til Solviks venners konto. Merk betalingen «Leie av Bowlingen».

17. Plassmedlemmer kan kjøpe ekstra nøkkel til dusj- og toalettanlegget. Dagmedlemmer kan kjøpe nøkkel til toalettene.

18. Dusj- og toalettanlegget er i hovedsak stengt mellom 1. oktober og 1. mai. Drikkevann på plassen stenges samtidig, men det er mulig å hente vann fra utekran i vaktmesterboligen utenom sesong. Dersom vær og temperatur tilsier det, kan vaktmester i samråd med styret velge å utvide sesongen.

Søppel og septik blir ikke tømt mellom 1. oktober og 1. mai. Bowlingen og rommene under kafeen kan brukes til lagring gjennom vinteren, men skal være tømt for personlige eiendeler til vårdugnaden.

19. Etter oppsigelse skal plassen ryddes i henhold til vedtektenes §4.
Nøkler, brikker, brannteppe og parkeringskort skal leveres tilbake, og strøm avregnes. Styret leser av strømmen. Ved oppsigelse av medlemskap for dagmedlem skal nøkler og brikker levres til styret.

Ved behov for hjelp til å avvikle plassen, ta kontakt med styret.