Vedtekter

Sist endret 18. juni 2020

§1 FORMÅL
Solviks Venner er en interesseforening av og for personer som er bosatt i Oslo og som har en varig funksjonsnedsettelse. Foreningen driver Solvik bade- og campingplass som skal være tilrettelagt og legge forholdene best mulig til rette for integrering og et godt sosialt miljø.

§2 MEDLEMSKAP
Solviks Venner har to typer medlemskap: plassmedlem og dagmedlem.

Plassmedlemmer leier fast plass og eier egen campingvogn eller hytte på Solvik camping. Hver plass har én stemme på års- og medlemsmøter.

Dagmedlemmer støtter Solviks Venner gjennom medlemsavgiften og får tilgang til parkering, toalett og arrangementer i regi av Solviks Venner. Dagmedlemmer har stemmerett på års- og medlemsmøter.

Du må ikke være medlem av Solviks Venner for å bruke badeplassen og Solvik kafé.

§3 KRITERIER
For å bli plassmedlem og få tildelt plass på Solvik camping må du være bosatt i Oslo og ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å benytte seg av en ordinær bade- og campingplass. Funksjonsnedsettelsen skal dokumenteres med legeattest.

For å få tildelt hytteplass må legeattest dokumentere en funksjonsnedsettelse som gir et spesielt behov for å bo i hytte framfor campingvogn.

Alle som søker om plass må til intervju. Styret bestemmer hvem som skal få plass i henhold til overnevnte kriterier.

§4 OPPSIGELSE OG TILDELING AV PLASS
Ved oppsigelse av plass skal plassen lyses ut internt til plassmedlemmene og tildeles den som har lengst ansiennitet. Hvis det ikke er interne søkere, tilbys plassen til nummer en på ventelisten. Dersom denne takker nei til plassen, blir vedkommende fjernet fra listen. Svarfrist er innen 3 dager fra tilbud er gitt. Det finnes to separate ventelister, en for vognplass og en for hytteplass. Det er bare mulig å stå på én av listene.

Eier har ansvar for å selge eller fjerne campingvogn, spikertelt, platting og annet som er tilknyttet plassen. Hvis ikke ny leietaker vil kjøpe/overta boenhetene, har eier plikt til å rydde plassen innen to uker etter skriftlig oppsigelse i sommersesongen, som er 1. mai til 1. oktober. Ved oppsigelse etter 1. oktober skal plassen være ryddet innen 1. mai.

Medlemmer som får tildelt plass i sommersesongen må få på plass campingvogn innen tre måneder etter tildeling for å beholde den tildelte plassen. De som får tildelt plass etter 1. oktober, må få på plass vogn innen 15. mai for å beholde plassen sin.

Eier har ansvar for å selge hytte og annet som er tilknyttet plassen, innenfor samme tidsrom som campingvogn.

Plasseier betaler plassavgift inntil ny eier har takket ja til plassen.

Ved dødsfall kan etterlatte ektefelle/samboer/særbo*/barn som fyller kriteriene for å få tildelt plass på Solvik, overta plassen etter søknad til styret. For andre gjelder følgende regel: Etterlatte ektefelle/samboer/særbo* kan beholde plassen inntil seks måneder etter plasseiers dødsfall.

§5 ÅRSMØTE
Årsmøte er Solviks Venners høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen medio mai. Alle som har betalt plassavgift/medlemsavgift har stemmerett på årsmøtet. Ikke møtende medlemmer kan stemme ved bruk av fullmakt. Ingen medlemmer kan ha mer enn én fullmakt. Alle vedtak skjer ved alminnelig flertall når vedtektene ikke fastsetter noe annet. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig senest fire uker før møtet skal avholdes.

Skriftlig avstemming på årsmøtet skal skje når minst ett av medlemmene krever det.

Årsmøtet skal kun behandle følgende saker:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Fastsettelse av plass- og medlemsavgift
 • Budsjett
 • Forslag fra styret
 • Forslag fra medlemmene
 • Forslag til endring av vedtekter og reglement

Valg av:

 • styre bestående av leder og 5 styremedlemmer
 • valgkomité bestående av fire personer.
 • to revisorer

Innsendte saker fra medlemmene skal være mottatt av styret senest to uker før årsmøtet.

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når et enstemmig styre eller en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som til ordinært årsmøte, men med åtte dagers varsel.

Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker møtet er innkalt for, og møtet kan ikke heves før protokollen er opplest og godkjent av møtet. Ved alle vedtak kreves alminnelig flertall når vedtektene ikke fastsetter noe annet

§7 VALG
Årsmøtet velger et styre med følgende sammensetning:

 • Leder
 • Styremedlem 1
 • Styremedlem 2
 • Styremedlem 3
 • Styremedlem 4
 • Styremedlem 5

Styret er selv ansvarlig for å fordele roller og nødvendige ansvarsområder. Styrets medlemmer velges for to år. Leder og styremedlem 1 og 2 velges samme år, mens styremedlem 3, 4 og 5 velges året etter for å få kontinuitet i styrearbeidet. Valgkomiteen og revisorer velges for ett år.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

§8 STYRET
Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede. Leder skal lede foreningens arbeid mellom årsmøtene. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Nestleder er lederens stedfortreder og skal alltid være orientert om løpende saker.

For å ha styreverv i Solviks Venner må man enten være

 • plassmedlem
 • ektefelle/samboer/særbo* til plassmedlem
 • dagmedlem

Styrets medlemmer må ha minimum ett års kjennskap til og erfaring med Solvik camping.

Styret kan engasjere regnskapsfører til å føre regnskap og legge frem regnskapsoversikt. Regnskapsfører har da også ansvar for medlemsregisteret.

Styret kan utnevne grupper og utvalg der det er behov for det.

Solviks Venner har en båtgruppe med eget styre og vedtekter.

Alle grupper og utvalg skal rapportere til styret.

Personer som er kontraktsbundet til Solviks venner, som f.eks. kafévert eller vaktmester, kan ikke sitte i styret eller ha andre verv, da rollene kan komme i konflikt med hverandre.

§9 TAUSHETSPLIKT
De som har tilgang til potensielt sensitive opplysninger gjennom verv eller rolle i Solviks venner, har taushetsplikt og skal signere en taushetserklæring. Dette gjelder:

 • styremedlemmer
 • valgkomité
 • regnskapsfører
 • revisorer
 • vaktmester
 • andre ved spesielle behov

§10 PLASS- OG MEDLEMSAVGIFT
Plassavgiften fastsettes av årsmøtet, og avgiftsåret er fra 1. januar til 31. desember. Plassavgiften for medlemmer med campingvogn eller hytte betales i tre terminer. Første termin skal være betalt innen 20. februar, andre termin innen 20. juni og tredje termin innen 20. august. For plassmedlemmer betales medlemsavgiften sammen med plassavgiften 20. februar.

Dagmedlemmer betaler medlemsavgift ved innmelding og deretter ved forfall 20. februar hvert år.

§11 MISLIGHOLD
Følgende kan føre til plassoppsigelse og tap av medlemskap:

 • Ikke betalt plass- og medlemsavgift
 • Ikke betalte regninger til Solviks Venner
 • Brudd på vedtekter og reglement

Ved mislighold skal medlemmer varsles skriftlig med 14 dagers frist til å gjøre opp for seg. Gjentatte og/eller alvorlige brudd på vedtekter og reglement kan føre til oppsigelse av plass og medlemskap med umiddelbar virkning.

§12 TILSLUTNING TIL ANDRE ORGANISASJONER
Solviks Venner er en selvstendig interesseforening som ikke kan underlegges andre foreninger eller organisasjoner. Styret kan beslutte at Solviks Venner skal bli medlem i samarbeidsforeninger eller fora som består av selvstendige foreninger når formålet er å samarbeide om felles mål og interesser, øke gjennomslagskraften overfor offentlige myndigheter, samle inn penger eller lignende.

§13 OPPLØSNING AV SOLVIKS VENNER
Oppløsning av Solviks Venner må skje på to påfølgende årsmøter der det ene må være ordinært. Vedtak om oppløsning må ha minst to tredjedels flertall på begge møtene. Det siste møtet avgjør hvordan foreningens midler skal disponeres.

§14 ENDRING AV VEDTEKTER OG REGLEMENT
Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøte i Solviks Venner og gjelder fra og med inneværende sesong. Endringsforslag må ha to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Endring av reglementet må ha simpelt flertall på årsmøtet i Solviks Venner for å bli vedtatt.

*FOTNOTE
Fotnote til §4 og §8: Særbo er ikke en offentlig godkjent benevnelse av et boforhold. En definisjon i denne sammenhengen kan være: to personer som har hver sin registrerte adresse i folkeregistret, men som bor i en boenhet på Solvik camping. «Særboende» personer har selv ansvar for den juridiske avviklingen av plassen, hvis den som opprinnelig har fått tildelt plassen faller fra.