Vedtekter for Solvik Båthavn Malmøya

Revidert 2018

§1 Medlemmer/medlemskap

Det er et krav om at alle som får båtplass, er medlemmer som plassbrukere av Solviks Venner og at medlemskontingenten er betalt.

Unntak fra denne regelen kan etter søknad til utleier, gjøres når det foreligger særlige forhold , eventuelt når det er ledige båtplasser uten at det foreligger søknad om båtplass fra plassbrukere. I slike tilfeller skal leie av båtplass alltid gjøres tidsbegrenset for 1 år av gangen – unntaksvis 2 år i særlige tilfeller.

§2 Utleie/Fravær

Båtplasser som blir stående ledige over lengre tid (grunnet sykdom, bytte av båt o. l.), meldes til styret i båtgruppa innen 01.04. Styret kan da leie ut disse plassene til de på ventelisten eller andre interesserte som tilfredsstiller §1. Plassen leies da ut fra 01.05. og et år fremover. Båtplassbrukere kan inneha plassen max 1 sesong uten å ha (eie) båt.

Leie av båtplassen gjelder i utgangspunktet for den tid utleier til enhver tid disponerer bryggen i henhold til leieavtale med Oslo kommune. Dersom utleiers leieforhold vedrørende bryggen opphører, så opphører denne avtale automatisk fra samme dato.

Leieforholdet forlenges automatisk når utleiers avtale om leie av bryggen forlenges/fornyes.

Retten til båtplass opphører automatisk hvis leier ikke lenger er plassbruker.

Tildeling av båtplass går på ansiennitet /behov.

§3 Båtstørrelse

Plassene er beregnet for båter mellom 13 og 17 fot. Dispensasjon kan gis etter begrunnet søknad. Da må båteier selv betale for en større utligger.

§4 Leiers plikter

a) Båteier/stedfortreder skal delta på dugnader på bryggen vår/høst etter evne og kompetanse.
b) Varsle båtgruppa om eventuelle feil, mangler eller skader som oppdages på bryggen eller en av båtene.
c) Betale fakturaer innen forfallsdato.
d) Alle båter må være på vannet før 15.mai. Lagringsplassen må da ryddes.
e) Ved båtpuss må det brukes presenning under båtene.
f) Båtene må være tatt opp før 01.10. Da skal det ikke ligge igjen fortøyninger på brygga.
g) De som ikke kan lagre båten på plassen sin, skal lagre båten i haven, på nedsiden av det hvite huset.
h) Enhver er ansvarlig for at egen båt ikke gjør skade på andres båt.
i) Bensin/olje til båten skal lagres på nr. plass i containeren.
j) Båteier skal ha ansvars forsikring.

§5 Mislighold

Følgende forhold er å anse som vesentlig mislighold og vil medføre at kontrakten kan sies opp:

 • Unnlatelse av å betale forfalt leie for båtplass senest 1 måned etter skriftlig purring.
 • Gjentatt unnlatelse av å delta etter evne på dugnader (jfr. punkt a §4), med mindre det foreligger rimelig grunn.
 • Utlån eller utleie av båtplassen til andre.
 • At båtplassen over tid ikke er i bruk, eller at bruken av lang tid er meget lav, eller at båtplassen i overveiende grad brukes av andre (nærstående) enn leier.
 • At leier ikke anskaffer båt innen fristen.

6 Økonomi/ Årsavgift

Årsavgiften fastsettes på årsmøtet og skal betales til båtgruppa innen 1.mai.
Forslag til pris på leie av båtplass:
Plass 1-6 kr. 2000,-
Plass 7-8 kr. 2500,-
Plass 9-10 kr. 1500,-

Alle bilag skal godkjennes av styret i båtgruppa

Båtgruppa skal ha egen konto, og skal bruke Solviks Venners revisor

§7 Årsmøtet

Årsmøtet skal holdes innen 1.juni og skal behandle følgende saker:

 • Årsberetning (Beretningen skal undertegnes av leder, nestleder og referent.)
 • Regnskap
 • Fastsettelse av årsavgiften
 • Avgiften betales innen 01.03 til båtgruppa. 
 • Forslag må være sendt inn før 01.05.
 • Valg av styret for 1 år.
 • Leder er gruppas kontaktperson til styret i Solviks Venner. 

§8 Oppsigelse

Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig. Etter å ha levert skriftlig oppsigelse, skal plassen ryddes og tømmes 1 måned etter oppsigelse.